ALGEMENE INFORMATIE

Er is momenteel geen sprake van een wachtlijst, zodat door u verwezen patiënten op korte termijn door mij kunnen worden gezien.

Het is van belang om uw patiënten ervan te verwittigen dat mijn praktijk een vrijgevestigde is, derhalve de patiënt zelf verantwoordelijk is voor het indienen van de zorgnota bij zijn of haar zorgverzekeraar en het voldoen hiervan.

DE VERWIJSBRIEF

Let u er s.v.p. op dat de verwijsbrief voldoet aan de eisen zoals gesteld in de NHG‐richtlijn ‘Informatie‐uitwisseling huisarts‐GGZ’. In ieder geval moet in onderstaande worden voorzien:

– De aanmeldingsdatum op de verwijsbrief moet (maximaal 9 maanden!) liggen voor de datum van het eerste gesprek
– Naam en functie van de verwijzer
– AGB-code van de verwijzer
– Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
– Gegevens van de client (NAW-gegevens en geboortedatum)
– Een specifieke psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan
– Er moet duidelijk aangegeven zijn dat er wordt verwezen voor Specialistische GGZ.

Via deze link treft u een voorbeeldbrief aan.

INFORMATIEVOORZIENING

Indien uw patiënt hiermee instemt, zal ik u voorzien van de relevante informatie met betrekking tot de behandeling. Hieronder vallen diagnose, eventuele periodieke voortgangsrapportage en afsluiting. Steeds in elk geval uitsluitend na instemming van de patiënt en met waarborging van diens privacy en vertrouwelijkheid.